Води ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 
Междучасие - Община Долни Дъбник
Хидрогеоложките условия на територията на общината са сравнително благоприятни. Подземните и повърхностните води са достъпни за водоснабдяване и напояване, но режимът им се влияе съществено от климата и валежите, които са основен фактор на подхранване.
Повърхностните води (реките и деретата) общо взето разчленяват равномерно цялата водосборна площ на общината с преобладаващо значение в южната част (Садовец, Бъркач). Язовирът в Горни Дъбник компенсира северната част, като се използва главно за напояване и промишлено водоснабдяване.
Подземните води на територията на общината са достъпни и водоснабдяването на всички селища е изключително от тях. Изградени са дренажи и шахтови кладенци за кватернерните води. Каптирани са няколко карстови извора и са изградени тръбни кладенци за горнокредните пукнатинно-карстови води. Немалка част от кватернерните води се използват за битови нужди и поливане чрез малки водоизточници в дворовете (тръбни шахтови кладенци).
Наскоро в района на гр. Долни Дъбник със сондаж в мастрихтските варовици на дълбочина 200-300 м. е открита минерална вода с температура 22°С и дебит 6 л./сек. По състав е хидрокарбонатно калциево магнезиева и по тип се доближава до Горнобанската. Това находище е необходимо да се лицензира и използва рационално. За находището на минералната вода Министъра на околната среда и водите е издал заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси и е стартирана процедура за изследване и анализ на минералната вода с цел актуването й като публична общинска собственост, отдаване на находището на концесия и бутилиране на натурална минерална вода.
РИОСВ – гр. Плевен извършва мониторинг на повърхностните течащи води на територията на Община Долни Дъбник на пункт на р. Вит след с. Садовец. По данни от РИОСВ - гр. Плевен всички показатели са в пределно допустимите норми.
Контрол на състоянието на водите на Община Долни Дъбник се извършва и от НИМХ – гр. Плевен на тримесечие на пунктовете р. Вит при с. Ясен и кладенец 984 при с. Крушовица. Проектната категория на р. Вит е втора. От дългогодишните наблюдения на НИМХ рядко се наблюдават отклонения от нормалните показатели. Изтичащата от язовир “Горни Дъбник” река Дъбнишка бара е с повишено съдържание на суспендирани вещества в резултат на водна ерозия. Липсата на канализационна система и локални пречиствателни станции в селищата на общината е причина за изтичане на битови и промишлени води към р. Дъбнишка бара или просмукването им в подземните води. Наличието на биогенни елементи и органични вещества в кладенец 984 край с. Крушовица се обясняват с различните източници на замърсяване. Замърсяването с биогенни елементи е следствие от отпадъчните води от животновъдните ферми и стопанства, битово-фекалните води, смивните снежно-дъждовни води от наторяваните площи. За наличието на фосфатите, чиито източник са предимно изкуствените торове, е характерно значително по-бавното им разтваряне, като във времето се явяват с известно закъснение в подземните води. Желязото, разглеждано като биогенен елемент, в повечето случаи има естествен произход.
 

Календар

януари 2018
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ЦСОП "Леда Милева" гр. Долни Дъбник, Дизайн на www.csopdd.com - инж.Атанас Атанасов